Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 123

  QĐ 139 thanh tra toàn diện trường MN Thuận Lợi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:59' 05-12-2011
  Dung lượng: 81.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 139/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 05 tháng 12 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Mầm non Thuận Lợi


  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD-ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD-ĐT thuộc UBND cấp huyện;
  Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện Đồng Phú về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú;
  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  Căn cứ vào kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo;
  Xét phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ,
  QUYẾT ĐỊNH :
  Điều 1. Nay thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường Mầm non Thuận Lợi gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện trường Mầm non Thuận Lợi theo thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Thời gian làm việc của đoàn bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 09 tháng 12 năm 2011 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công trong phiên họp vào lúc 7 giờ 30 ngày 09 tháng 12 năm 2011 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú.
  Điều 3. Bộ phận thanh tra Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng trường Mầm non Thuận Lợi, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  - Như điều 3; (Đã ký)
  - UBND xã Thuận Lợi;
  - Lưu VT, TTr.
  Lã Quốc Tuấn

  UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN
  TRƯỜNG MẦM NON THUẬN LỢI
  (Kèm theo quyết định số 139/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của
  Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú)

  Số
  TT
  Họ và Tên
  Chức vụ
  Đơn vị công tác
  Chức vụ
  trong đoàn
  
  1
  Hoàng Thanh Sỹ
  P.Trưởng phòng
  Phòng GD-ĐT
  Trưởng đoàn
  
  2
  Lê Văn Trung
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  P.trưởng đoàn
  
  3
  Trần Thị Tuyết Hằng
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  4
  Bùi Đình Đảng
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Hoàng Long
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  6
  Phạm Thị Thu Hà
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  7
  Giang Thị Lan Hương
  Hiệu trưởng
  MN Thuận Lợi
  Thành viên
  
  8
  Nguyễn Thị Thanh Chung
  P. Hiệu trưởng
  MN Đồng Tâm
  Thành viên
  
  9
  Trần Thị Mỹ Lý
  Hiệu trưởng
  MN Hướng Dương
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn Thị Quỳnh
  P. Hiệu trưởng
  MN Sơn Ca
  Thành viên
  
  11
  Trần Thị Hơn
  Hiệu trưởng
  MN Hoa Hồng
  Thành viên
  
  12
  Nguyễn Tú Liên
  Hiệu trưởng
  MN Tuổi Ngọc
  Thành viên
  
  13
  Phạm Thị Thu Dung
  P. Hiệu trưởng
  MN Hoa Hồng
  Thành viên
  
  14
  Nguyễn Thị Hiền
  P. Hiệu trưởng
  MN Đồng Tiến
  Thành viên
  
  15
  Trần Thị Hoa
  P. Hiệu trưởng
  MN Tân Lập
  Thành viên
  
  16
  Nguyễn Thị Thanh Hải
  Giáo viên
  MN Tân Phú
  Thành viên
  
  17
  Lê Thị Lành
  Giáo viên
  MN Đồng Tiến
  Thành viên
  
  18
  Lê
   
  Gửi ý kiến