Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 123

  QĐ 128 thanh tra toàn diện trường TH Tân Hòa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:10' 21-11-2011
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 128/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 14 tháng 11 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Đoàn thanh tra toàn diện trường Tiểu học Tân Hòa


  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện;
  Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện Đồng Phú về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Đồng Phú;
  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  Căn cứ vào kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo;
  Xét phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ,
  QUYẾT ĐỊNH :
  Điều 1. Nay thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường Tiểu học Tân Hòa gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện trường Tiểu học Tân Hòa theo thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  Thời gian làm việc của đoàn bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2011 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công trong phiên họp vào lúc 7 giờ 30 ngày 28 tháng 11 năm 2011 tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đồng Phú.
  Điều 3. Bộ phận thanh tra Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hòa, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  - Như điều 3; (Đã ký)
  - UBND xã Tân Hòa;
  - Lưu VT, TTr. Lã Quốc Tuấn


  UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA
  (Kèm theo quyết định số: 128/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của
  Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đồng Phú)

  STT
  Họ và Tên
  Chức vụ
  Đơn vị công tác
  Chức vụ
  trong đoàn
  
  1
  Hoàng Thanh Sỹ
  P.Trưởng phòng
  Phòng GD-ĐT
  Trưởng đoàn
  
  2
  Lê Văn Trung
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  P.trưởng đoàn
  
  3
  Hà Thị Cúc
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  4
  Bùi Đình Đảng
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  5
  Nguyễn Hoàng Long
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  6
  Phạm Thị Thu Hà
  Chuyên viên
  Phòng GD-ĐT
  Thành viên
  
  7
  Nguyễn Hoàn
  Phó Hiệu trưởng
  THCS Tân Lợi
  Thành viên
  
  8
  Giang Công Chiến
  Giáo viên
  THCS Thuận Phú
  Thành viên
  
  9
  Châu Thị Thuỳ Trang
  Hiệu trưởng
  TH Tân Phước B
  Thành viên
  
  10
  Nguyễn Thị Thu Thủy
  Hiệu trưởng
  TH Tân Lập A
  Thành viên
  
  11
  Mai Thị Ngà
  Phó Hiệu trưởng
  TH Tân Phú
  Thành viên
  
  12
  Nguyễn Thị Quắn
  Phó Hiệu trưởng
  TH Tân Phước B
  Thành viên
  
  13
  Nguyễn Thị Kim Vy
  Phó Hiệu trưởng
  TH Tân Lợi
  Thành viên
  
  14
  Vũ Thị Nhung
  Hiệu trưởng
  TH Tân Tiến
  Thành viên
  
  15
  Lưu Hùng Sơn
  Phó Hiệu trưởng
  TH&THCS Tân Hưng
  Thành viên
  
  16
  Hoàng Thị Nhật Anh
  Phó Hiệu trưởng
  TH Tân Tiến
  Thành viên
  
  17
  Nguyễn Thị Thanh Xuân
  Phó Hiệu trưởng
  TH Tân Lập B
  Thành viên
   
  Gửi ý kiến